Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Pawłowski


O Kancelarii


Witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii! Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych oraz w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i w formie spółek prawa handlowego. Skomplikowane przepisy regulują wszystkie sfery życia, począwszy od najprostszych spraw jak reklamacja niesprawnego sprzętu, przez sprawy bardziej zawiłe jak wykonanie umów najmu lokalu, a skończywszy na postępowaniu karnym w związku z postawionymi zarzutami. Podobnie sfera działalności gospodarczej podlega nieustannie zmieniającej się regulacji prawne. "Nieznajomość prawa szkodzi" - mówi rzymska paremia - a w dzisiejszych czasach nieustannie zmieniających się przepisów stwierdzenie to nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Dlatego tak ważne jest, aby w istotnych sprawach w odpowiednim czasie zwrócić się po profesjonalną pomoc - pomoże to uniknąć sytuacji, kiedy przez nieznajomość prawa materialnego lub procedury, roszczenie Państwu przysługujące nie będzie skutecznie wyegzekwowane. Adwokat Maciej Pawłowski zgłębiał nauki prawne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo. Pracę magisterską pt. "Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" obronił pod patronatem prof. UAM dr hab. Andrzeja Janiaka. Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu magistra prawa, w 2012 roku zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką i kontynuował przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marka Czemplika w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie pracę podjął jeszcze w 2010 roku. W roku 2015 z wynikiem pozytywnym zdał państwowy egzamin zawodowy i został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W kręgu jego zawodowych zainteresowań i specjalizacji pozostaje nieprzerwanie prawo cywilne, w szczególności prawo odszkodowawcze i ubezpieczeniowe. Z racji doświadczenia zawodowego specjalizuje się również w prawie karnym, w tym karnym wykonawczym, prawie rodzinnym i prawie spadkowym. Prywatnie pasjonuje się astronomią i astrofizyką (ukończył z wynikiem pozytywnym kurs „Introduction to Astronomy” organizowany przez Uniwersytet Duke’a), tematyką popularnonaukową, popkulturą i szeroko pojętą kinematografią. Bez względu na rodzaj, charakter i stopień zawiłości sprawy macie Państwo pewność, że problem z którym zgłosicie się do naszej Kancelarii będzie wnikliwie przeanalizowany, a Państwa sprawa prowadzona będzie w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i wszelkich będących w dyspozycji środków w celu uzyskania możliwie korzystnego dla Państw wyniku.


Oferta


W zakresie pomocy prawnej osobom fizycznym i obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, zarówno w postępowaniu przedsądowym lub mediacyjnym, jak i przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli, sądami administracyjnymi o organami administracji publicznej.

 

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw jest dostosowywane indywidualnie, w sposób elastyczny, z jednej z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, czasu i nakładu pracy koniecznego do jej przeprowadzenia i przewidywanego czasu trwania postępowania, a z drugiej strony w zależności od aktualnych możliwości finansowych klienta. Wynagrodzenie może być określone w całości jako zryczałtowane (płatne jednorazowo lub w uzgodnionych ratach) lub w części polegać na premii za wygraną, gdzie odpowiednia część wynagrodzenia wpłacana jest dopiero po korzystnym dla klienta zakończeniu sprawy (tzw success fee).

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w wielu dziedzinach prawa, w szczególności zakresie:

 

• obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

- audyt prawny (analiza ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością oraz wskazaniem sposobu wyeliminowania lub ograniczenia tych ryzyk)

- rejestracja w CIDG lub rejestracją spółki w KRS

- bieżąca obsługa prawna działalności

- projekty umów, opiniowanie i analiza aktualnych umów zawartych przez Klienta

- spory Klienta z kontrahentami lub organami administracji publicznej

- w postępowaniu upadłościowym

 

• spraw cywilnych

- zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie wszelkich umów cywilno-prawnych, 

- sprawy wieczystoksięgowych

- sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

 

• spraw karnych 

- sprawy karne i wykroczeniowe, zarówno po stronie oskarżonego jak i poszkodowanego

- postępowanie przygotowawcze przed organami ścigania

- postępowanie karne wykonawcze, w tym wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, dozór elektroniczny, warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego

 

• spraw ubezpieczeniowych

- w postępowaniu przedsądowym i likwidacyjnym ubezpieczyciela, postępowań przed KNF Rzecznikiem Ubezpieczonych lub UOKIK

- sprawy przed organami rentowymi lub emerytalnymi

 

• spraw spadkowych

- w przedmiocie stwierdzeni nabycia spadku, działu spadku, wykonania zapisów i poleceń testamentowych, spraw o zachowek

 

• spraw rodzinnych

- rozwody, separacje, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty między byłymi małżonkami

- spraw alimentacyjnych

- ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, o przysposobienie, o ustanowienie opieki lub kurateli

 

• spraw egzekucyjnych

- pomoc i zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości oraz o podjęcie innych czynności w postępowaniu egzekucyjnym

 

• spraw administracyjnych, w tym

- w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej i postępowaniu sądowo-administracyjnym


Kontakt


Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Pawłowski

Adres: Gimnazjalna 6 lok. 20863-400 Ostrów Wielkopolski

Tel: 575988990

NIP: 6222634501


Adres korespondencyjny


Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Pawłowski

Gimnazjalna 6 lok. 208

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel: 575988990


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 __     __ _____  _______  _____ 
 \ \    / / |_  _| |__  __| | __ \ 
 \ \ /\ / /  | |   | |  | |__) |
  \ \/ \/ /   | |   | |  | _ / 
  \ /\ /   _| |_   | |  | | \ \ 
   \/ \/   |_____|  |_|  |_| \_\